Các địa điểm

Nhà phân phối đại diện

Air Aroma USA
263 West 38th St - 12th Floor
New York, NY 10018
United States of America

Tel: +1 646 861 7872
Fax: +1 212 704 2180
Web: http://www.air-aroma.com

Văn phòng khu vực

Air Aroma International
26/91-95 Tulip Street
Cheltenham, VIC 3192
Australia

Tel: +61 3 9017 3511
Fax: +61 3 9584 2971
Web: http://www.air-aroma.com